domingo, 4 de agosto de 2013


احساس

عمیقا احساس...
الهی...
شاعرانه!
گرمای شدید
ما بوسه
که ما عاشقانه بدل
در شب زیبای مهتابی
که در آن یک بار دیگر
بیایید عشق
با تعداد زیادی از عشق، حساسیت به لمس و محبت
سرشار در روح ما
پس الهی دوست دارم!

آندره Luiz Bicalho لی

Nenhum comentário:

Postar um comentário