domingo, 25 de agosto de 2013

Niceties


Niceties

Niceties روح
الهی...
زیبایی...
شاعرانه...
در عشق با من الهه شعر و موسیقی
که به من ارمغان می آورد لذت زیادی!
بسیاری از لذت!
که روح تنها پرشور
روح ما هستند،
قادر هستند،
آب نبات اشکال شعر!
این شعر
بیرون آمدن بهار که......
از روح ما مجذوب
عاشق...
برای هر یک از دیگر!

آندره Luiz Bicalho لی

Nenhum comentário:

Postar um comentário