domingo, 1 de setembro de 2013


شب می افتد


شب آبشار!
در عمق سکوت
دیدن ماه کامل
در افق بوجود می آیند!
امروز این کامل
روشن تر و بزمی
هرگز مثل قبل
متوجه شده بود
یا خود را
متوجه شده قبل از؟
من سعی می کنم به خواندن کتاب...
داستان فضایل و فقیر!
رمانتیسم، ما ندارد
من تلاش برای پخش تلویزیون
همچنین نمی تواند!
صورت خود را می بینم
نرم و فرشته
بر روی صفحه نمایش!
من می روم به خواب در حال حاضر...
حداقل در رویاهای من
معشوق جاودانه من
همیشه حاضر خواهد شد.

آندره Luiz Bicalho لی

Nenhum comentário:

Postar um comentário