segunda-feira, 13 de maio de 2013

Tinh than


Tinh thần.

Tinh thần đam mê.
Enamoradas
Yêu nhiều
Và nghiêm trọng sương
Chủ sở hữu Laiphra...
Lyrically
Tinh thần tinh khiết của họ.
Và có enfeicadas với tình yêu.
Avalassaladoras

Andre Luiz Bicalho League

13 tháng 5 năm 2013

Nenhum comentário:

Postar um comentário