sexta-feira, 1 de novembro de 2013


شما را دیوانه وار دوست دارم.
الهی...
به آرامی
زیبا
تو شیرین من تنها
معشوق جاودانه است.
من شما را از زمان اولین بار عاشق
دیدم تب و تاب بودن نرم و صمیمی
چشم خود را!
به هر حال، من معشوق جاودانه...
همیشه صمیمانه دوست دارم
با تمام عشق
شور و شوق و حساسیت!
من در اعماق
روح مقدس من
و وقف خدا!

Nenhum comentário:

Postar um comentário