terça-feira, 8 de outubro de 2013


خانم

دلم برایت تنگ شده است
جذاب و حساس
دوست شاعر!
که من کار می کند
زیبایی...
شاعرانه.
Lyrically!
به خوبی و همیشه
استقامت...
ما عشق...
همکار ما
به خودمان
ما باید یکدیگر را دوست دارم
از آنجا که شما می خواهید و می خواهید
ما عاقلانه و تنها خدا زنده!
مراقبت نیست
اعتقادات ما!
و فقط می دانیم
روح ما در
می گویند در عمق سکوت
چگونه باید عمل!

Nenhum comentário:

Postar um comentário